Publicerad 4 september 2019

4 september 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Växtlighet, häckar, trädfällning

Har du buskar och andra växter som hänger ut över staketet, eller vars rötter når grannen? Har du tänkt fälla ett träd inom din fastighet? Det finns lite saker att tänka på när du har en grönskande trädgård.

Häckar

Generellt sett så regleras inte växtlighet i plan- och bygglagen mer än att en tomt ska hållas i vårdat skick. Det finns därför inget krav på bygglov och häckar kan därför vara högre än plank.

Men det finns riktlinjer för växtlighet när vi kommer till trafiksäkerhet. Det är nämligen du som fastighetsägare som är ansvarar för att häcken inte skymmer sikten eller hänger utöver cykel- och gångbanor.

Information om vem som ansvarar för vilken växtlighet i staden hittar du på sidan växtlighet på din tomt som skymmer sikten.

Träd, Trädfällning

I en del detaljplaner har staden en bestämmelse att det är lovplikt för trädfällning. Rent praktiskt innebär det att om du har tänkt fälla ett träd inom din fastighet bör du först ta reda på om du behöver söka marklov för trädfällningen. Fäller du trädet och det visar sig att du skulle sökt om marklov kan du få betala en byggsanktionsavgift.

Mer information om byggsanktionsavgift hittar du på sidan Begrepp kring bygglov.

Spaljéer och pergolor – växtlighet intill tomtgräns

Du behöver inte bygglov för spaljéer och pergolor.

Spaljéer och pergolor är öppna trädgårdsarrangemang, som i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer. En pergola måste vara utan tak, oavsett vilket material det är, för att klassas som pergola.

Växtlighet som tränger över till grannen

Den grannen på vars tomt eventuella grenar eller rötter tränger in får grannen själv ta bort grenar eller rötter, men det får inte ske på sådant sätt att växtligheten kan skadas. Skulle växtligheten ta skada kan hen bli skadeståndsskyldig.

Dessutom ska den granne som äger växtligheten först få möjlighet att hålla efter sin grönska inne på granntomten.

Växtlighet regleras av Jordabalken

Själva växtligheten regleras inte av plan- och bygglagen utan är främst en civilrättsligfråga. Då är det Jordabalken som styr vad som får/inte får göras gällande växtlighet i tomtgräns.

Rättsförhållanden mellan grannar - Jordabalken på lagen.nu

Grönytefaktor

Grönytefaktor är ett planeringsinstrument som beräknar mängden grönska inom en fastighet med hänsyn till fastighetens storlek och bebyggelse.

Om du vill läsa mer om grönytefaktor och grönska i stadsplaneringen hittar du mer information på Miljöbyggstrategins hemsida.