$left
$middle

5672

Dp 5672, del av fastigheten Fosie 165:266 i Fosieby industriområde

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Fosie 165:266 i Fosieby industriområde. Under samrådstiden 5 juli – 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär:

 • att cirka 26 000 kvm ny kvartersmark för verksamheter och kontor möjliggörs som en fortsättning på Fosieby industriområde. En befintlig verksamhet tas också med i detaljplanen, då denna sedan tidigare inte är planlagd.
 • att en ny gata anläggs, som förlängning av befintlig, för att försörja delar av den nya kvartersmarken.
 • att ny naturmark anläggs för att hantera fördröjning och rening av dagvatten, möjliggöra för gc-väg och ridstig samt säkerställa naturvärdet.
 • att byggnader tillåts med en maximal nockhöjd på 10 respektive 12 meter, vilket rymmer till exempel två våningar industriverksamhet eller 3 våningar kontor.
 • att planområdets omfattning och bebyggelsens utformning har anpassats för att inte negativt påverka det fornlämningsområde med gravhögar som finns i anslutning till planområdet, på Skogholms ängar och i Trehögsparken.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att denna bedöms leda till betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag ett och två. Miljöpartiet har lämnat reservation över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag två. Centern och Sverigedemokraterna har lämnat var sitt särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 juli – 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5672 Följebrev till samrådshandlingar
 • Dp 5672 Planbeskrivning samråd
 • Dp 5672 Plankarta samråd
 • SBN 191114 §310a SD särskilt yttrande
 • SBN 2020-08-20 §235a reservation MP
 • SBN 2020-08-20 §235b särskilt yttrande SD
 • SBN 2021-06-24 §250a reservation MP
 • SBN 2021-06-24 §250b särskilt yttrande M o C
 • SBN 2021-06-24 §250c särskilt yttrande SD

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv