$left
$middle

Pp 6008, Lindängen - Södra Fosie

Lindängen - Södra Fosie i Fosie i Malmö

Planprogram, Pp 6008, syftar till att utreda förutsättningarna
för en större omvandling av stadsmiljön kring Munkhättegatans södra del. Munkhättegatan byggs om från fyra till två körbanor — gaturummet får istället en i stadsdelen sammanbindande funktion. Lindängens centrum utvecklas med bl.a. mer butiksytor och en trevligare miljö. Utmed Munkhättegatan föreslås nybyggnader och påbyggnader på befintliga hus som sammanlagt rymmer cirka 200 nya lägenheter.

 
Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart  utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet,  enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas. Planprogrammet  skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag,
konsultuppdrag, information om området mm.

_______________________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2008-10-24 - 2008-12-19

 
Läs mer här:
planprogram Pdf, 8.3 MB.
samrådsbrev Pdf, 282.1 kB.

Bilagor:
6008 Lindängen bilaga 1 Pdf, 4.9 MB.
6008 Lindängen bilaga 2 Pdf, 3.2 MB.
6008 Lindängen centrum bilaga 3 Pdf, 134.7 kB.
6008 Medborgardialog bilaga 4 Pdf, 1.7 MB.

 
 

sv