$left
$middle

Pp 6031, Område Herrgården i Rosengård

Område Herrgården i Rosengård i Malmö

Planprogram för Herrgården och Rosengårdsfältet, Pp 6031, syftar till att utreda förutsättningarna för fysisk förändring i området som omfattar bostadsområdet Herrgården, Rosengårds gamla herrgård med park, Malmö stads samlade område med skolor, förskolor, utomhusbad, ishall, sporthall, friidrottsarena, fotbollsplaner samt parkstråk (Rosengårdsfältet).

Avsikten är att med planprogrammet studera den samlade strukturen i området och det pågående arbetet med områdesprogram för Herrgården är en viktig förutsättning. Planprogrammet kommer att kunna ligga till grund för ett flertal detaljplaner inom kommande förtätningsprojekt.

Planprogrammet utgör en fortsättning av det arbete som inleddes med
dialog-pm Rosengård! Strategier för hållbarutveckling i en stadsdel, 2008:1.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart förslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogram-met som stöd skall sedan detaljplaner kunna utarbetas. Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området mm.

 
____________________________________
 

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisats för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2012-06-14.

Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

 

Läs mer här:
planprogram Pdf, 38.7 MB.
samrådsredogörelse Pdf, 263.5 kB.

sv