$left
$middle

Pp 6004, Hyllie norra

Planprogram "område norr om Annetorpsvägen" i Malmö

Planprogrammet, Pp 6004, syftar till att klargöra förutsättningarna för området och definiera en struktur och ett innehåll för planområdet. Planförslaget visar de övergripande strukturer som planeras för området med fokus på bebyggelse, dagvatten, grönstråk och trafik.

Med planprogrammet som stöd ska sedan detaljplaner utarbetas. Syftet är också att samråda kring programmet för att därigenom utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag.
 
___________________________________

Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
___________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret iuppdrag att påbörja arbete med ett planprogramför ovan nämnda område.  

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som omfattar 31 sidor och är daterat november 2005.  

Eventuella övriga handlingar tillhörande planprogrammet, t.ex. miljökonsekvensbeskrivning eller riskanalys finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret.

Samrådstiden för planprogrammet är 2005-12-15 - 2006-01-31.
 
Välkommen till samrådsmöte
Den 11 januari hålls ett öppet samrådsmöte i Holma Folkets Hus, kl 18.30. Ingen föranmälan behövs.

Synpunkter som inkommer under programsamrådet och stadsbyggnadskontorets kommentarer till dessa sammanfattas i en samrådsredogörelse. Planprogrammet och synpunkterna kommer att utgöra ett underlag för fortsatt detaljplanearbete.

 

sv