$left
$middle

Pp 6041, Bryggeriet

Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden

  
Syftet med detta planprogram är att utreda förutsättningarna för omvandling av kvarteret Bryggeriet till en blandad stadsbebyggelse med bostäder, föreningslokaler, handel, service, offentliga platser med mera. Planprogrammet ska även studera den samlade strukturen och ta fram en målbild och strategi för områdets fortsatta utveckling. Planprogrammet kommer att ligga till grund för en eller flera detaljplaner.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Till samrådsredogörelsen finns Bilaga 1, som redovisar den medborgardialog som genomfördes under samrådet. Dessa har redovisats för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2013-02-21.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6041 Missiv godkännande
  • Pp 6041 Planprogram Bryggeriet samråd
  • Pp 6041 Samrådsredogörelse Bryggeriet
  • Pp 6041 Bilaga till Samrådsredogörelse Bryggeriet

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv