$left
$middle

Pp 6006, Bilen 4 i Västra Hamnen

Planprogram "för del av Bilen 4" i Västra Hamnen

Planprogrammet, Pp 6006, syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av Västra Hamnens stora mittkvarter. Häri ingår att fastställa kvartersgränser, ange bebyggelsestruktur med grönytor, byggnadskvarter för olika ändamål, möjliga lägen för bollplan, skola och förskola m.m. Karaktär hos omgivande gator och lägen för tillfarter till området behöver fastställas.

I planprogrammet kommer olika alternativ att utredas och avslutas med en anvisning för beslut eller behov av fortsatt utredning.
 
____________________________________________

 Nedan kan Du följa planprogramprocessen.
____________________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbete med ett planprogram för ovan nämnda område.  

Anmälan behandlades vid Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2005-09-14. Läs mer om anmälan här. Pdf, 177.9 kB.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram som har skickats ut för samråd till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Planprogrammet är en skrift som utsändes för samråd under tiden 2006-06-01 till 2006-08-23 med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ samt berörda i närområdet.

Planprogrammet Pdf, 4.1 MB."Planprogram för del av Bilen 4" Pdf, 4.1 MB.

Läs mer om inkomna synpunkter och fortsatt arbete:

 

 

sv