$left
$middle

Pp 6047, Sege Park

Planprogram för del av Östra Sjukhuset 2 i Kirseberg-Sege Park

Planprogrammet, Pp 6047, syftar till att utreda förutsättningarna för att omvandla Sege Park till ett område med blandade funktioner. Avsikten är att belysa förutsättningarna för ny och befintlig bebyggelse inom området vad avser exempelvis bebyggelsestruktur och -karaktär, lämplig exploateringsnivå, energiförsörjning, kulturhistoriska värden, gröna kvaliteter, dagvattenhantering och kommunal service.

Stadsbyggnadsnämnden har 2015-02-15 godkänt planprogrammet för Sege Park.

____________________________

Förslaget i planprogrammet för utbyggnad av Sege Park innebär att området kommer att förtätas framför allt i den södra delen för att bevara så mycket som möjligt av den gamla sjukhusparken. Stor hänsyn har tagits till kulturmiljön och de flesta byggnaderna bevaras. Området planeras med blandad bebyggelse i en öppen kvartersstruktur. Parken kommer att utvecklas och bli en stadsdelspark med plats för både lek och rekreation. Med satsningar på förnybar energi, minskat bilanvändande och möjlighet för odling ska området bli ett hållbart spjutspetsområde.

Sege Park ska till 2025 ha utvecklats till ett föregångsområde för hållbart, avseende socialt, ekologiskt och ekonomiskt, stadsbyggande lokalt, nationellt och internationellt. Området ska bli ett viktigt utvecklings- och referensområde för nya hållbara lösningar. För att Sege Park ska kunna bli ett föregångsområde har en hållbarhetsstrategi tagits fram. I den framgår vilka strategier med tillhörande åtgärder som måste genomföras för att identifierade effektmål och huvudmål ska uppnås.

Planprogrammet ska ligga till grund för framtida detaljplaner.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6047 Samrådsredogörelse 150203
  • Pp 6047 Sege Park Godkänt 150212
  • Pp 6047 Sege Park Hållbarhetsstrategi 150203
  • Pp 6047 Särskilt yttrande fp + m 140611
  • Pp 6047 Särskilt yttrande fp + m 150212
  • Pp 6047 Särskilt yttrande mp 140220
  • Pp 6047 Särskilt yttrande mp 140611

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv