Elinelunds gård

Område öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn — Elinelunds gård i Limhamn i Malmö
 
Planprogram, Pp6021, syftar till att utreda förutsättningar
för bostäder och verksamheter inom området öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn. Planprogrammet visar två exploateringsalternativ, ett glesare (Alternativ 1) som rymmer omkring 1 100 bostäder och 12 000 kvm verksamheter och ett tätare (Alternativ 2) som rymmer cirka 1 940 bostäder och 13 500 kvm verksamheter.

 
____________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndig-heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2009-12-03

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan.

 
Läs mer här:
planprogram (pdf, 26.2 MB)
samrådsredogörelse (pdf, 339.8 kB)
protokollsutdrag (pdf, 1.2 MB)

 

 
 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2010-11-22 12:12