$left
$middle

5617

Dp 5617, fastigheten Louisedal 1 och fastigheten Käglinge 1:16

Granskning av detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av Käglinge 1:16 i Käglinge. Under granskningstiden 28 juni – 31 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Louisedals gård bevaras till stora delar och dess förhållande till den öppna naturmarken öster om gården behålls. Gårdsbebyggelsens användning tillåts vara flexibel och kan vara såväl bostäder som verksamheter som har en begränsad omgivningspåverkan.

Norr, väster respektive sydväst om gårdsbebyggelsen möjliggörs en förtätning med relativt småskalig bebyggelse för bostäder och vårdboende. Avsikten är att den nya bebyggelsen i sydväst i första hand ska användas för ett LSS-boende.

Det tilltänkta LSS-boendet avses få sin infart direkt från Louisedalsvägen. Gården och övrig tillkommande bebyggelse kommer att nås via befintlig infartsväg från Louisedalsvägen.

Parallellt med infartsgatan föreslås en gång- och cykelvägen som knyter ihop Louisedalsvägen i söder med gc-vägen i Louisedalsparken i norr.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom planförslaget innebär en utveckling av befintlig gårdsbebyggelse samt en förtätning med huvudsakligen bostadsbebyggelse, i ett område som till stora delar ligger omgärdat av villabebyggelse. Förslaget innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig risk för människors hälsa och innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön. Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, i form av exempelvis buller eller luftföroreningar.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 4 oktober – 29 oktober 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande på planförslaget i samrådsskedet.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 28 juni – 31 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5617 Underrättelse om granskning
  • Dp 5617 Planbeskrivning granskning till utskick
  • Dp 5617 Samrådsredogörelse
  • Dp 5617 Plankarta granskning
  • SBN 2021-09-23 §364a särskilt yttrande (SD)(SBN-2017-368-26)

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv