Klimatkontrakt 2030

Tillsammans med 22 andra svenska städer och sex svenska myndigheter har Malmö stad tecknat Klimatkontrakt 2030.

Genom det nationella klimatkontraktet åtar vi oss att öka takten i klimatomställningen med stöd av staten och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Malmö stads åtaganden i Klimatkontrakt 2030 revideras årligen.

Malmö stad åtar sig i Klimatkontrakt 2030 att bland annat:

  • Arbeta för att nå klimat- och miljömålen i Malmö stads miljöprogram och vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Att hela organisationen tar ett gemensamt ansvar för att målen i miljöprogrammet uppnås.
  • Att ta fram färdplaner inom prioriterade omställningsområden.
  • Att tillsammans med civilsamhället, akademin och näringslivet hitta innovativa arbetssätt och lösningar på våra gemensamma utmaningar.
  • Att genom digitala verktyg skapa förutsättningar för att arbeta tillsammans med klimatomställningen på nya sätt.

Satsningen Klimatkontrakt 2030

Klimatkontrakt 2030 är en del av satsningen Klimatneutrala städer 2030 som drivs av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. 23 svenska städer och sex myndigheter deltar i satsningen som ska bidra till att öka takten i klimatomställningen genom att många arbetar tillsammans, lär av varandra och testar nya vägar. Genom Klimatkontrakt 2030 skapar förutsättningar för att det lokala klimatarbetet i Malmö kopplas ihop med det nationella, vilket är en nyckel för att vi ska nå våra klimat- och miljömål.

sv