$left
$middle

Markföroreningar efter Gullviks Fabriks AB

Malmö stad har arbetat med ärendet Gullviks Fabriks AB i många år. Den före detta fabriken som låg i Gullvik förorenade marken då de tillverkade och hanterade jordbruksprodukter och färg mellan år 1920 och 1974. Föroreningar som har hittats är bland annat bly, kvicksilver och PAH. Sedan 1980-talet är området ett bostadsområde och markundersökningar som har gjorts visar att cirka 4700 kvadratmeter bör saneras.

Området med saneringsbehov

Gullviks Fabriks AB låg i stadsdelen Gullvik i Malmö. I utförda utredningar har Silvervik och Lövvik använts som sammanfattande benämning på tre förorenade delområden (norra, södra och östra områdena) där Gullviks Fabriks AB tidigare bedrev verksamhet och som nu är aktuellt för saneringsåtgärd. Området bedöms vara cirka 4700 kvadratmeter och är idag ett bostadsområde där 15 privatägda småhus berörs.

Olika föroreningar har hittats

De föroreningar som har hittats i området kommer från tillverkning och hantering av produkter som främst användes inom lantbruk. De flesta föroreningarna ligger ytligt i marken. Påvisade föroreningar inom det gamla fabriksområdet innefattar höga halter av bly, kvicksilver, koppar, DDT, alifatiska- och aromatiska kolväten och polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er). Provtagning har skett i 235 borrpunkter med syfte att få en god förståelse av föroreningshalter och utbredning.

Ansvar för föroreningarna

När Bayer AB köpte upp Gullviks Fabriks AB år 1976 övergick ansvaret för föroreningarna till dem, men bara delvis. Bayer har utfört och bekostat flera undersökningar mellan 2004 och 2019.

Marksanering och beviljad bidragsansökan

För att en marksanering ska kunna genomföras har Malmö stad gått in och ansökt om statligt bidrag från Naturvårdsverket. Ansökan lämnades in under våren 2023 och Naturvårdsverket har nu fattat beslut om att bevilja bidragsansökan. Det betyder att Malmö stad går vidare med åtgärdsförberedande arbeten.

Miljöförvaltningen har rollen som tillsynsmyndighet och fastighets- och gatukontoret är så kallad huvudman och ansvarar för bidragsansökan, åtgärdsförberedande arbeten samt sanering och återställning.

Plan för förberedande arbeten och sanering

Arbetet med utredningar och åtgärder utförs i två etapper. Första etappen kommer att bestå av åtgärdsförberedande arbeten såsom kompletterande geo- och miljötekniska utredningar samt en rad praktiska förberedelser inför en kommande sanering. Etapp ett planeras pågå under åren 2024 och 2025. Mot slutet av perioden söks bidrag för etapp två, som omfattar sanering och återställning av marken.

Rekommendationer till boende

Det råder inget odlingsförbud i området. Miljöförvaltningen rekommenderar däremot boende att för säkerhets skull inte äta rotfrukter som har odlats på de berörda tomterna.

2007 gick det ut rekommendationer om att inte använda grundvatten från egen brunn som dricksvatten eller för bevattning. Senare års provtagningar visar dock inte på några hälsorisker med detta, varpå rekommendationen inte längre gäller. 

Dricksvatten från kranen är inte grundvatten utan kommer från det kommunala vattensystemet. 

Bakgrund och historik

Gullviks Fabriks AB grundades år 1920 och bedrev verksamhet fram till 1974 med tillverkning och hantering av jordbruksprodukter, färg, tjärprodukter och bekämpningsmedel. 1974 sålde Gullviks Fabriks AB marken till en byggaktör, som omvandlade det till ett bostadsområde. 1980 var bostadshusen färdigställda. 1976 köptes Gullviks Fabriks AB av bolaget Bayer AB.

 • 1920 grundades Gullviks Fabriks AB.
 • 1932 utvidgades verksamheten och fabriksområdet.
 • 1951-1973 skedde endast färgtillverkning på platsen.
 • 1973-1974 såldes fastigheterna som ägts av Gullviks till P Nilssons Bygg AB (PNB).
 • 1976 köptes Gullviks Fabriks AB av tyska Bayer AB.
 • 1977-1978 bebyggdes tomterna av Fastighets AB Bra Bostad som PNB sålde vidare.
 • 1982 flyttade kemiföretaget Bayer AB (kallat Gullviks AB) till Hemsögatan.

Historik från ärendet hos Malmö stad

 • 2002 beslutade miljönämnden om en första provtagning av Gullviksområdet.
 • 2004 redovisades en första rapport inom Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO Fas-1).
 • 2006 beslutade mark- och miljödomstolen att Bayer AB hade ansvaret för att utreda markföroreningarna i området. Provtagningar genomfördes 2007-2012.
 • 2011-2018 hade Gullviks villaförening synpunkter på provtagningar och avgränsningar vilket resulterade i en rad överklaganden. 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå villaföreningens överklagan samt minska överklagansrätten. Avgränsningen av föroreningarna fastställdes av domstolen.
 • 2014-2019 redovisade Bayer AB ett flertal utredningar inklusive miljötekniska undersökningar av jord- och grundvatten, inomhusluftmätningar, riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering.
 • År 2020 tog miljöförvaltningen fram en ansvarsutredning som beslutades av Naturvårdsverket 2021 och som till viss del gav Bayer AB saneringsansvar.
 • 2022 beslutade Naturvårdsverket att Bayer AB ska bekosta 18 procent av den totala kostnaden av efterbehandlingsåtgärder (inklusive tidigare utredningar).
 • 2022 uppdaterade miljöförvaltningen riskklassningen av det förorenade området till ”riskklass 1” (mycket hög risk).
 • 2022 beslutade Malmö stads tekniska nämnd att fastighets- och gatukontoret ska ta sig an åtgärdsprojektet f.d Gullviks och därmed ta rollen som huvudman.
 • 2022 upprättade fastighets- och gatukontoret en ansökan om statligt bidrag för åtgärdsförberedande arbeten och marksanering till Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. En kompletteringsbegäran inkommer från Naturvårdsverket senare det året.
 • 2023 skickade fastighets- och gatukontoret en ny bidragsansökan som avsåg åtgärdsförberedande arbeten inför sanering.
 • 2023 fattade Naturvårdsverket beslut om att bevilja ansökan om statligt bidrag och som innebär att Malmö stad kan gå vidare med åtgärdsförberedande arbeten inför sanering enligt plan.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv