Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030

Malmö stads miljöprogram hanterar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 och har 12 mål inom tre målområden; ett Malmö med minsta möjliga klimatpåverkan, ett Malmö med god livsmiljö, och ett Malmö med rik och frisk natur. Miljöprogrammet ska stödja och inspirera aktörer i Malmö och är styrande för Malmö stads nämnder och bolag.

Ett gott liv för alla inom planetens gränser

Malmö stad står, liksom andra städer i Sverige och världen, inför utmaningen att bidra till att den globala uppvärmningen i världen hålls under 1,5 grader. Vi ska samtidigt uppnå FN:s globala mål i Agenda 2030 för att kunna öka livskvaliteten för stadens invånare och stärka samhällets resiliens och konkurrenskraft. Även om miljöprogrammet tar ansvar för den ekologiska dimensionen av Agenda 2030, så måste både den sociala och den ekonomiska dimensionen vägas in för att Malmö ska bli en hållbar stad. Rätt utfört kan klimat- och miljöarbetet bidra till att vi minskar klyftorna och skapar en stad med goda livsvillkor för alla.

Vi når bara målen tillsammans!

Partnerskap och delaktighet är en framgångsfaktor i arbetet med Malmö stads miljöprogram. En omställning krävs av samtliga Malmö stads förvaltningar och bolag för att tillsammans med civilsamhället, akademin och näringslivet hitta innovativa arbetssätt och lösningar på gemensamma utmaningar. För att växla upp arbetet med att minska Malmös klimatpåverkan har Malmö stad lanserat Klimatkontrakt Malmö, ett lokalt klimatkontrakt som ska mobilisera offentliga verksamheter, näringsliv, akademi, föreningar och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen.

Alla som tecknar Klimatkontrakt Malmö blir en del av Klimatomställning Malmö, en samarbetsarena där aktörer samverkar kring omställningsområden som har potential att kraftigt minska Malmös klimatpåverkan. Arbetet utgår från ledande forskning och analyser av hur vi mest effektivt kan nå våra klimatmål samtidigt som vi skapar fler samhällsvinster såsom bättre livsmiljö och fler arbetstillfällen. Klimatomställning Malmö har idag främst fokus på miljöprogrammets mål för minskad klimatpåverkan men arbetssättet för processen kommer att användas även för miljöprogrammets övriga målområden livsmiljö och natur. Miljöförvaltningen kommer att tillsätta processledare som får i uppdrag att samordna arbetet inom respektive målområde. 

Uppföljning av miljöprogrammet

Miljöprogrammets 12 miljömål följs upp med hjälp av indikatorer som är kopplade till varje miljömål. Hur det går med miljömålen följs upp i en återkommande miljöredovisning där alla Malmö stads nämnder och bolagsstyrelser följer upp sina egna åtgärder.

sv