Miljöregler och tillsyn

Du som företagare har ett ansvar för att följa reglerna miljöbalken. Din verksamhet får inte skada omgivningen genom utsläpp i mark, luft och vatten eller på något annat sätt negativt påverka människors hälsa eller miljö. Miljöbalken ställer även särskilda krav på lokaler som är öppna för allmänheten.

I Malmö är det miljöförvaltningen som kontrollerar att verksamheter inte bryter mot lagstiftningen i miljöbalken och att det finns en fungerande egenkontroll. I miljötillsynen ingår att:

  • granska rapporter
  • göra föranmälda eller oanmälda inspektioner
  • handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål

Miljöförvaltningen har en rådgivande funktion men kan även förelägga verksamheter om att vidta vissa åtgärder. Förvaltningen är skyldig att anmäla misstänkta brott mot miljöbalken om överträdelsen kan vara straffbar.

Lokala miljöföreskrifter

Aktuella lokala miljöföreskrifter för Malmö antagna av kommunfullmäktige 2015. Gäller från och med den 1 januari 2016.

Senast ändrad: 2017-01-17 10:04