$left
$middle

Dagvattenhantering

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter ska anmälas till miljöförvaltningen. Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Dagvattenanläggning registreras

Efter att anmälan kommit in till miljöförvaltningen och registrerats fattas beslut med krav på försiktighetsåtgärder.

Genom att en anläggning anmäls får miljöförvaltningen möjlighet att i framtiden kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet.

Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen har tagit. Läs mer på sidan om miljötaxor.

Vattenverksamheter anmäls till länsstyrelsen

Projekt som innebär arbete eller byggnation i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöförvaltningen och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas. Till Länsstyrelsen Skåne om vattenverksamhet.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv