Sophus.

Avfall & återvinning

Alla verksamheter ger upphov till flera olika typer av avfall. Kommunen ansvarar endast för transport och behandling av ditt hushållsavfall. Företag och verksamheter ska därför ha ett avtal med VA Syd om hämtning av hushållsavfall.

För övrigt avfall - även det farliga - ansvarar du själv som företagare eller fastighetsägare.

Återvinning. Illustration: Colourbox.

Fördelar med att följa avfallsreglerna

Det finns många bra anledningar för din verksamhet att följa reglerna om avfall. Du kan bland annat sänka kostnaderna och göra olika typer av miljövinster.

1. Kartlägg vilka mängder och vilket slag av avfall som uppkommer årligen samt hur det tas om hand. Mindre mängd avfall och ökad återvinning kan, förutom miljövinsten, även sänka kostnaderna för ditt företag.

2. Källsortera olika avfallsslag och återvinn så mycket som möjligt. Använd färre material, som är lätta att separera och källsortera.

3. Följ reglerna som finns för farligt avfall (hantering, märkning, förvaring, transport, mottagare).

4. Tänk på att vissa sorters avfall också kan räknas som farligt gods. I så fall gäller särskilda bestämmelser för transporten. Exempel på farligt gods är sådant som är frätande, giftigt, eller explosivt.

Miljöförvaltningens uppgift är att se till att lagen, det vill säga miljöbalken, följs. Miljöförvaltningen har tillsyn på de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga i Malmö. Vi handlägger även klagomål på avfall där det finns risk för olägenhet för människors hälsa.

Nya lagkrav sätter press på återvinning

Från och med den 2 augusti 2016 har miljöbalken ändrats i syfte att företag ska minska avfallsmängderna, återvinna mer och i förlängningen hushålla med jordens resurser. Meningen är att företag ska ha så lite avfall som möjligt, och att det mesta ska tillbaka in i kretsloppet – med målet att nå en cirkulär ekonomi. Företag och verksamheter kan förvänta sig större krav på att exempelvis återanvända och återvinna produkter, utforma produkterna så att de håller längre, lättare återanvänds och återvinns, och att se över sina processer.

Ändringarna i miljöbalken syftar till att den så kallade avfallshierarkin ska följas. Den regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och säger vad vi ska göra med varor som ”blir över”. En stol som inte längre ska användas bör i första hand repareras eller säljas på loppis, i andra hand förbrännas så att vi återvinner energi som vi får genom förbränningen. 

Avfallshierarkin. Illustration: Miljöförvaltningen Malmö stad

Avfallshierarkin.

Lagändringen gör att det blir tydligare och hårdare krav på företagen. De måste minimera sina avfallsmängder. Det är den allmänna hänsynsregeln om hushållning med råvaror och energi (2 kap 5 § miljöbalken) som ändras och hela kapitel 15 i miljöbalken som skrivits om och omdisponeras. Följdändringar har också gjorts i avfallsförordningen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-18 20:33