Kostnad och tidsåtgång

Malmö stad tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov eller din tekniska anmälan. Avgifterna beräknas med hjälp av en särskild taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Det kan vara svårt att bedöma ärendets storlek innan din ansökan har kommit in. Det är inte heller ovanligt att det under ärendets gång uppstår nya frågor. Därför kan du på förhand bara få en uppskattning av vad det kommer att kosta, men ingen exakt uppgift.

Kostnad för utstakning och lägeskontroll ingår inte i de preliminära avgifterna. De kan beräknas enligt särskild tabell i Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Hur lång tid tar det?

Normal handläggningstid för bygglov är 10 veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är stadsbyggnadskontoret som avgör om ärendet är komplett och begär in komplettering om det behövs.

Senast ändrad: 2019-04-12 14:55