Styrande regelverk

Vad är det för regelverk som styr vad du får lov att bygga och vilka krav som behöver uppfyllas? Här finns en del av de lagar och föreskrifter som ofta nämns i samband med bygglovsprocessen samlade.

De som bestämmer vad vi får bygga på våra fastigheter är riksdagen och regeringen genom att stifta våra lagar och förordningar. Kommunerna ansvarar för detaljplaneringen och bygglovshanteringen som ska följa våra lagar och förordningar.

Boverket

Boverket är en statlig myndighet som bland annat har i uppdrag att ta fram riktlinjer och byggregler. Boverket bidrar också med information om samhällsbyggnad till både privatperson och kommuner.

Du kan läsa mer om Boverket på Boverkets hemsida.

Boverkets Byggregler (BBR) - Allmänna råd och föreskrifter

I Boverkets byggregler, BBR, finns både föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter ska följas medan ett allmänt råd anger ett sätt att uppfylla en bindande regel, till exempel föreskrift.

Lag, förordning och föreskrifter är bindande regler. Det är inte allmänna råd. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln som det allmänna rådet är kopplat till.

Du kan läsa mer om Boverkets Byggregler i Boverkets kunskapsbank.

Boverkets Konstruktionsregler (EKS)

Boverkets konstruktionsregler, EKS, innehåller föreskrifter och allmänna råd till kraven på byggnadsverks bärförmåga, stadga och beständighet som finn i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Tillsammans utgör PBL, PBF och EKS samhällets minimikrav på det som byggs.

Du kan läsa mer om Boverkets Konstruktionsregler (EKS) i Boverkets kunskapsbank.

Byggnadsstadgan

Byggnadsstadgan är en äldre lagstiftning för byggande, men som ibland fortfarande kan vara aktuell när det handlar om avstånd till tomtgräns för byggnation då en del äldre stadsplaner saknar bestämmelser om byggnadens läge eftersom det funnits generella, konkreta bestämmelser i 39 § byggnadsstadgan om placering i förhållande till gränser mot gata, förgårdsmark och granntomter. Byggnadsstadgans 39 § tillämpas som planbestämmelse i äldre planer om inget annat finns skrivet om byggnads placering.

Förvaltningslagen

Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.

Förvaltningslagen hittar du på Sveriges riksdags hemsida: Förvaltningslagen

Jordabalken

Jordabalken reglerar bland annat frågor om egendom. Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan kan lösas med jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Jordabalken hittar du på Sveriges riksdags hemsida: Jordabalken

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Lagen reglerar bland annat kommunens ansvar för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Lagen om skydd mot olyckor hittar du på Sveriges riksdags hemsida: Lagen om skydd mot olyckor

Lokala ordningsstadgan

Lokala ordningsstadgan är ett tillägg till ordningslagen. Den beslutas av kommunfullmäktige och gäller endast i just den kommunen. Föreskrifterna får innehålla regler

  • som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats
  • som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor
  • om ordningen och säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen.

Här kan du läsa den Lokala ordningsstadgan för Malmö (pdf, 143.8 kB).

Miljöbalken (MB)

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Miljöbalken hittar du på Sveriges riksdags hemsida: Miljöbalken

Plan- och bygglag (PBL)

Plan- och bygglagen är den lag som reglerar samhällsplanering som rör mark, vatten och byggande i Sverige. Den reglerar bland annat bygglovsprocessen. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

Plan- och byggförordningen (PBF)

Tillsammans med plan- och bygglagen utgör plan- och byggförordningen stommen i lagstiftningen för byggande i Sverige. Förordningen innehåller bestämmelser om definitioner, planer och områdesbestämmelser, krav på byggnadsverk, lov och anmälan mm.

Du hittar både Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen på Sveriges riksdags hemsida:

Plan- och bygglag

Plan- och byggförordningen

Väglagen

Lagen reglerar allmänna vägars byggande, vägrätt, drift, säkerhet och förvaltning mm.

Du hittar väglagen på Sveriges riksdags hemsida: Väglagen

Svensk standard (Swedish Standards Institute, SIS)

Det finns flera olika typer av standarder. Standarder brukar delas in utifrån funktion, syfte eller giltighetsområde (nationellt eller internationellt). Svensk standard (SIS) är den standard som oftast tillämpas inom byggnation för beräkningar av ytor mm.

Du kan läsa mer Svensk standard på Swedish Standards Institutes hemsida.

Senast ändrad: 2019-07-08 12:50