Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Parkering kring fastigheter – för fastighetsägare och byggherrar

Det är fastighetsägarens ansvar att lösa det behov av parkering som fastighetens användning ger upphov till vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. Malmö stad har en parkeringspolicy och parkeringsnorm för vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov. Genom mobilitetsåtgärder kan byggherrar dock påverka behovet av bilparkering i ett byggprojekt.

Fastighetsägarens och kommunens ansvar

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att lösa det behov av parkering som fastighetens användning ger upphov till vid ny-, om- och tillbyggnader som kräver bygglov. Detta framgår av Plan- och bygglagen (PBL).

Att ordna parkering är alltså inte kommunens ansvar annat än när kommunen själv är fastighetsägare såsom exempelvis för skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Kommunen har dock ett ansvar att hålla en övergripande parkeringsplanering.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm

För att underlätta information om parkeringsbehovet har kommunen tagit fram en parkeringspolicy med parkeringsnormer som gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid bygglov. Policyn och normen avser parkering för både bil, mc och för cykel.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm (pdf, 3.9 MB)

Läs ytterligare information gällande parkering samt förslag till ny policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö.

Parkering för bil – parkeringsköpsavtal och parkeringsavtal

Bilparkering kan lösas på den egna fastigheten, men du som fastighetsägare ges även möjlighet att i bygglovsskedet genom avtal ordna parkering på annan plats än på den egna fastigheten. Flera olika aktörer kan till exempel köpa tillgång till parkering inom samma anläggning, vilket i sin tur ger förutsättningar för samnyttjande och de fördelar det innebär. Avtal Malmö Stad benämns parkeringsköpsavtal, medan avtal med privata aktörer förenklat kallas parkeringsavtal.

Parkering för cykel

För användningen av cykelparkering är närheten mellan parkering och målpunkt av stor vikt. Därför ska cykelparkering principiellt lösas på den egna fastigheten med utgångspunkt från stadens norm. Cykelparkeringar ska både vara bekväma och se inbjudande ut. Det är även viktigt att ta hänsyn till den ökade mängden lastcyklar och cykelkärror.

Mobility Management och MM-åtgärder

Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Med MM-åtgärder kan byggherrar påverka behovet av parkering i ett byggprojekt så att det blir möjligt att räkna med ett lägre behov än vad parkeringsnormen anger.

Exempel på MM-åtgärder är

  • bil- och cykelpool
  • attraktiv cykelparkering
  • kollektivtrafikpott
  • cykelverkstad på fastigheten.

Mobility Management för byggherrar (pdf, 3.4 MB)

Regler för parkeringsplatser