Så arbetar vi med nyanlända

Malmö stad arbetar för ett bra mottagande för nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Kommunen ansvarar för utbildning, inledande samhällsorientering och annan samhällsservice. Till vissa personer har kommunen ansvar att ordna bostad.

Vy över Malmös hustak. Foto: Johan Wessman – News Øresund

Foto: Johan Wessman – News Øresund

När någon kommer till Sverige

När någon anländer till Sverige för att söka uppehållstillstånd är det Migrationsverket som tar emot, prövar ansökan och ansvarar för boende fram tills beslut. Det är även möjligt att ordna eget boende i väntan på beslut för den som kan. För ensamkommande barn har kommunerna ansvar från första dagen.

Kommunens mottagande av nyanlända sker efter att en person beviljats
uppehållstillstånd. Personer som bott i Migrationsverkets boenden under väntan och kvotflyktingar kan få hjälp med boende och anvisas då av Migrationsverket till olika kommuner. För den som bott i eget boende eller som kommer som anhörig gäller inte detta. Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot för bosättning beror på

  • storlek på kommunen
  • hur arbetsmarknaden ser ut
  • hur många nyanlända som kommunen redan har tagit emot, exempelvis personer som redan under sin asylprocess bosatt sig i staden i eget boende, anhöriga som kommit och mottagande av ensamkommande barn
  • hur många asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Malmö stad ska ta ansvar för boende till 43 nyanlända under 2019. 2018 var det 155, 2017 408 och 2016 var det 488 personer. För år 2020 kommer inga personer att anvisas till Malmö.

När någon kommer till Malmö

I mottagandet av anvisade personer ingår att ordna med bostäder till de som själva inte har kunnat ordna detta. Lösningarna varierar och kan vara allt från hyreslägenheter till plats i bostadsmoduler eller gruppboenden. Om vi inte kan få fram bostad används mer tillfälliga lösningar som vandrarhem. Migrationsverket beslutar om enskilda anvisningar månadsvis och efter beslut ska kommunen ta emot hushållet för bosättning inom två månader. 

Den nyanlände blir folkbokförd i kommunen och utöver boende ger vi också introduktionskurser till hur Sverige och våra myndigheter
fungerar, erbjuder stöd för etablering på arbetsmarknaden i form av
utbildningar och praktikplatser.

Mottagandet är lagstadgat och sker utifrån en rad styrande faktorer. Mer information hittar du lite längre ner på den här sidan. Malmö stad har alltid som mål att ge människor stöd i att bli självständiga och integrerade medborgare.

Boendestöd

Samhällsinformation och visar hur det går till att söka bostäder via Boplats syd. Boendestödet finns på de temporära boenden som uppförts för nyanlända under tiden de söker efter ett eget permanent boende.

Boendestödet utför även tekniska besiktningar av bostäderna för att se till att kyl, frys och värme med mera fungera och att hyresgästen sköter bostaden enligt hyresvärdens rutiner.

Integrationscenter är en verksamhet som erbjuder stöd och guidning så att människor kan göra egna, aktiva val.

Vi hjälper till med hur det svenska samhället fungerar och vart du ska gå om du vill lära dig svenska, söka arbete eller få en plats i skolan till dina barn. Vi har information på många olika språk.

Integrationscenter ordnar kurser i samhällsorientering med tolk där du kan lära dig om Sverige och hur det är att leva och bo i Malmö.

Viktiga samarbetspartners

Malmö stads absolut största och viktigaste samarbetspartner är alla hjälpsamma Malmöbor som genom alla år har stöttat ensamkommande barn och familjer genom att erbjuda plats i sina hem – både tillfälligt och permanent – men också genom att träffas och göra saker tillsammans genom mentorskap.

Bostad och ett nätverk är, utöver språket, de viktigaste faktorerna för att kunna bli och känna sig som en del av samhället.

Det finns också en rad föreningar, som Rädda Barnen, och privata initiativ som vi samarbetar med.

Nyanlända personer mellan 20–64 år som deltar i etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen får etableringsersättning genom Försäkringskassan under max 24 månader från första folkbokföringsdatum i en kommun.

Styrande faktorer

Det finns en rad styrande faktorer som påverkar hur vi arbetar med nyanlända. Här följer några huvudpunkter.

  • Migrationsverket gör en årlig prognos över antalet nyanlända Sverige kommer att ta emot.
  • Regeringen beslutar utifrån Migrationsverkets prognos hur många av de nyanlända som ska hamna i varje län. Det brukar kallas ”länstal”.
  • Länsstyrelsen fördelar därefter vidare till varje kommun utifrån bland annat storlek och arbetsmarknadssituation. Det tas även hänsyn till kommunens totala mottagande där även de nyanlända personer som själva valt att bosätta sig i Malmö ingår.
  • Kommunerna ansvarar för att ge stöd till de personer som de blivit tilldelade att komma in i samhället.

Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning innebär att kommunen är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Genom att förse nyanlända med boenden syftar lagen till att snabba på de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Senast ändrad: 2020-10-22 09:59