$left
$middle

Fristående skolors hantering av skolskjuts för berättigade elever

En elev som går på en fristående skola kan i enstaka fall ha rätt till skolskjuts. Malmö stad beslutar om rätten till skolskjuts och rektorn på skolan fattar beslut om färdsätt.

En elev på fristående skola har rätt till skolskjuts om det finns behov av sådan med hänsyn till

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder eller annan särskild omständighet
  • att det inte medför någon ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen att anordna sådan skjuts.

Det är grundskolenämnden i Malmö stad som fattar beslut om elevens rätt till skolskjuts och rektor på elevens skola som avgör vilket färdsätt eleven ska använda inom ramen för sin skolskjuts.

När rektorn på en fristående grundskola beslutat vilket färdsätt eleven har rätt till är det sedan skolans ansvar att se till att skolskjutsen kommer igång och att rapportera och följa upp eventuella avvikelser mot skolskjutsleverantören.

Så bedömer du vilket färdsätt eleven ska ha

Skolskjuts utförs som huvudregel genom att eleven får ett busskort för resa med allmän kollektivtrafik.

För elev som inte kan resa inom ramen för allmän kollektivtrafik finns skolskjutsfordon (personbil eller buss).

Använd grundskolenämndens riktlinjer för skolskjuts i Malmö stad som grund för ditt beslut.

Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 266.4 kB. (Pdf, 266.4 kB)

Informera vårdnadshavare om regler för skolskjuts

Informera gärna vårdnadshavare och elever vad som gäller för skolskjutsen.

För elever som får ett busskort med allmän kollektivtrafik finns information framtagen av Skånetrafiken.

Informationsblad för vårdnadshavare om skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon Pdf, 240.1 kB. (Pdf, 240.1 kB)

Se till att skolskjutsen kommer igång

Skolplaceringsenheten i Malmö stad skickar listor till fristående skolor med de elever som har beviljats skolskjuts. Listorna skickas på måndagar och enbart till de fristående skolor där det fattats skolskjutsbeslut för elever veckan före.

Återrapportera färdsätt

Du som personal på den fristående skolan fyller i vilket färdsätt rektorn tilldelat respektive elev och skickar ifylld lista åter till skolplaceringsenheten.

Skolplaceringsenheten sköter beställningen av busskort

Det enda som du behöver göra är att återrapportera färdsätt, enligt ovan, så att skolplaceringsenheten vet vilka elever som ska få ett busskort. Det är också skolplaceringsenheten som tar emot fakturan från Skånetrafiken efter beställningen av busskort.

Så beställer du skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon

Om rektor vid den fristående skolan gjort bedömningen utifrån riktlinjer för skolskjuts att eleven inte kan använda ordinarie kollektivtrafik utan måste få skolskjuts i form av skoltaxi eller specialfordon ska Malmö stads ramavtal användas.

Du beställer skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon enligt följande:

  1. Kontakta skolplaceringsenheten och beställ blankett för skolskjuts.
  2. Följ instruktionerna i blanketten och fyll i den digitalt.
  3. Skicka ifylld blankett till den adress som anges på blanketten.

Upphandlad skolskjutsleverantör kommer att förmedla skolskjutsschema med tider och upphämtningsplats till den kontaktperson på er skola som du angett på blanketten. Det är sedan du på den fristående skolan som förmedlar skolskjutsschema till elev och vårdnadshavare.