Publicerad 28 november 2019

28 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Arbetsgång för skolskjuts

Denna process bygger på ett samarbete mellan skolplaceringsenheten i grundskoleförvaltningen, rektor, skoladministratör och skolskjutsleverantörer. Målet är att berörda elever ska få en välfungerande skolskjuts.

1. Skolplaceringsenheten i grundskoleförvaltningen

 • informerar via malmo.se när vårdnadshavare kan göra ansökan om skolskjuts för sitt barn.

2. Vårdnadshavaren

 • registrerar sin ansökan om skolskjuts via e-tjänsten på malmo.se. Om vårdnadshavaren inte har bank-id får ansökan göras via blanketten ”Ansökan om skolskjuts läsåret” som finns på malmo.se/skolskjuts.

3. Skolplaceringsenheten

 • hanterar samtliga ansökningar om skolskjuts och tar beslut.
 • informerar varje skola om vilka av deras elever som blivit beviljade skolskjuts och vilka som fått avslag genom att mejla en lista över dessa till respektive skola.
 • skickar beslut om skolskjuts till vårdnadshavaren före vårterminens slut (givet att ansökan är gjord i tid enligt information på malmo.se/skolskjuts).

4. Skolan

 • verkställer beslutet om rätten till skolskjuts genom att tilldela respektive elev ett färdsätt, det vill säga om det är lämpligt för eleven att åka kollektivtrafik, skolbuss, skoltaxi eller specialfordon. ­­Läs mer nedan.
 • lämnar besked till vårdnadshavaren om vilken typ av skolskjuts eleven har rätt till och informerar om skolskjutstider, regler och rutiner.
 • sköter kontakten med skolskjutsleverantörerna genom att beställa och dela ut busskort, boka skolbuss, skoltaxi eller specialfordon. Läs mer om beställning av skolskjuts.
 • informerar skolplaceringsenheten om vilket färdsätt respektive elev har fått genom att ange det i listan med alla elever som är berättigade skolskjuts som skolan tidigare fått från den skolplaceringsenheten (se tidigare punkt under skolplaceringsenheten) .
 • mejlar tillbaka den ifyllda listan med varje elevs färdsätt till skolplaceringsenheten.

Tilldelning av färdsätt

Vid val av färdsätt ska hänsyn tas till eleven ålder och mognad. Som huvudregel ska skolskjuts verkställas genom att eleven får ett busskort/terminskort.

Skolskjutsfordon

Under vissa förutsättningar kan eleven inte resa med kollektivtrafik utan är i behov av att färdas med skolskjutsfordon (skoltaxi, skolbuss eller specialfordon). Det kan röra sig om att

 • kollektivtrafik saknas
 • avståndet mellan hem och hållplats är längre än de avståndskrav som berättigar skolskjuts
 • vägen mellan hem och hållplats är trafikfarlig
 • restiden är orimligt lång i förhållande till elevens ålder
 • funktionshinder som gör att kollektivtrafik inte framstår som ett lämpligt alternativ eller
 • annan särskild omständighet.

Dessa omständigheter ska åberopas och styrkas av vårdnadshavaren vid ansökningstillfället.

Samåkning

Vid resa med skolskjutsfordon ska samåkning alltid eftersträvas, även om det innebär vissa väntetider för eleven. Observera att skolan inför hemfärden har tillsynsansvaret för eleven under den eventuella väntetiden.